Historia Cechu

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku powstał w 1958 r w wyniku połączenia się cechów branżowych, z których wiele istniało już od 1816 roku. Siedziba Cechu mieści się przy Placu Wolności 17 w wybudowanym w latach 1959 - 1963 Domu Rzemiosła.
Cech zrzesza 121 rzemieślników różnych zawodów oraz 269 uczniów.

Główne zadania i cele to między innymi:

 • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz swoich członków działalności samorządowej, społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego uczniów rzemiosła oraz współpraca ze szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania zawodowego uczniów szkolonych przez członków Cechu.
Cech to również tradycje rzemieślnicze a więc uczestniczenie rzemieślników, Starszyzny Cechowej w togach z insygniami w uroczystościach państwowych, miejskich i rzemieślniczych.

Stałe imprezy to: uroczystość "Pasowania na Ucznia Rzemiosła", uroczyste obchody "Dnia Rzemiosła", spotkanie noworoczne z emerytami rzemiosła, choinka dla dzieci, zabawy karnawałowe.

Przy Cechu działają:

 • Rzemieślniczy Chór "LUTNIA", który istnieje już od roku 1888,
 • Zespół Pieśni i Tańca "WRZOS"
 • Włocławskie Strzeleckie Bractwo Kurkowe.
Posiadamy małe muzeum historyczne rzemiosła włocławskiego, w którym są zgromadzone stare pieczęcie, dyplomy czeladnicze, mistrzowskie, sztandary, zdjęcia, kroniki itp. W ciągu 40 lat swego istnienia różne były zadania i cele kolejnych Zarządów Cechu, ale zawsze dobro środowiska stało na pierwszym miejscu.

Za swoją działalność Cech został odznaczony przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego
Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku jako organizacja rzemieślnicza:

 • Promuje działalność gospodarczą i społeczno- zawodową rzemiosła.
 • Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z Art. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są "… oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art.7 ust.3 pkt 1 i 3".
 • Udziela pomocy rzemieślnikom.
 • Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej.
 • Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.
Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego realizuje następujące zadania:
 • Prowadzi ewidencje /wykaz/ pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego /zawiera informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych osób szkolących, wolnych miejscach do wykorzystania w celu szkolenia/
 • Prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,
 • Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników młodocianych oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
 • Udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,
 • Udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związana z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,
 • Promuję naukę zawodu organizowaną z zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dot. przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz pracownika młodocianego.